Geneza Firmy REK-SWED sięga 1991 roku. Powstała ona na fundamentach zlikwidowanego oddziału Fabryki Rękawiczek z Miastka. Jak sama nazwa wskazuje główną dziedziną działalności przedsiębiorstwa była i jest produkcja rękawic.

Nowo powstała REK-SWED wykorzystując cenne doświadczenia i umiejętności pracowników zlikwidowanego oddziału, w zasadniczym stopniu zachowała dotychczasowy profil działania i kontynuuje bogate tradycje szycia rękawic. Na początku swojej działalności przedsiębiorstwo zatrudniało niewiele ponad 40 osób, wytwarzało przeciętnie 3 do 4 tysięcy par rękawic miesięcznie – w większości rękawic wyjściowych.

W całym 26-letnim okresie funkcjonowania firmy przeprowadzano w niej wiele zmian, nie ograniczających się wyłącznie do udoskonaleń produktowych. Unowocześniono profil i technologię produkcji, zwiększając tym samym wydajność pracy. Rozbudowano park maszynowy, co pozwoliło wprowadzić jednozmianowość produkcji i umożliwiło zatrudnionym paniom poświęcać więcej czasu najbliższym.

Od 1995 roku firma szyje również odzież. Różnorodny asortyment tego nowego działu składa się z bielizny, odzieży sportowej i specjalistycznej – przeznaczonej zarówno dla miłośników sportów ekstremalnych, jak i dla służb mundurowych czy myśliwych. Przy produkcji odzieży, firma również zatrudnia ok. 100 osób.

Nasze wyroby dla służb mundurowych sprzedawane są w Skandynawii pod marką Granqvists AB (www.granqvists.se), natomiast kolekcja sportowa to marka lill-Sport (www.lillsport.com).

 

Aktualnie:

Hala produkcyjna

W chwili obecnej REK-SWED jest prężnie działającą spółką z udziałem kapitału szwedzkiego reprezentowanego przez znaną na zachodnich rynkach firmę Granqvists AB. Aktualne zatrudnienie firmy w dziale szycia rękawic przekracza 100 osób, a miesięczna produkcja waha się w przedziale od 12 do 20 tysięcy par, w zależności od szytego modelu i sezonu. Do tej pory REK-SWED może się pochwalić ponad 100 rodzajami rękawic, zaspokajającymi gusta i potrzeby najbardziej wymagających odbiorców.

Dzień 24 listopada 2006 roku wpisał się w dzieje REK-SWED jako moment, w którym nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby firmy w Blękwicie. W pierwszej kolejności do nowego miejsca przeniesiony został „młodszy” z działów – produkcja odzieży, następnie dział produkcji rękawic i administracja. Nowy Rok cała firma powitała w nowym zakładzie. Przeniesienie całej produkcji do nowej siedziby poprawiło nie tylko logistykę pomiędzy rozrzuconymi lokalizacyjnie częściami przedsiębiorstwa, ale również poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania zwiększa konkurencyjność REK-SWED na rynku Wspólnotowym i ułatwia jeszcze dynamiczniejszy rozwój jej zasobów.

Od grudnia 2005 REK-SWED posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO9001:2000, pod nadzorem jednostki certyfikującej Intertek, a od 21 stycznia 2009 także certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Od 2007 jesteśmy współorganizatorem oraz sponsorem nagrody głównej w Złotowskim Biegu Zawilca, w którym rokrocznie na starcie stają setki zawodników.

Rynki zbytu:

Dla obu wymienionych działów produkcyjnych REK-SWED głównymi odbiorcami jest Skandynawia i kraje Europy Zachodniej. Znaczna część asortymentu sprzedawana jest pod renomowaną i znaną w Europie marką lillSport.

Naszych rękawiczek biegowych używają czołowi zawodnicy w biegach narciarskich m.in. Charlotte Kalla.

Produkty nasze używane są także przez armie krajów skandynawskich – Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia oraz służby ratownicze tych krajów.

Rek-Swed Sp. z o.o. stawia sobie za cel zadowolenie klienta. Istotna jest dla nas także dbałość o środowisko naturalne. Poświadczają to certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004, wydane przez Intertek.

Nasze cele i zaangażowanie obrazuje przedstawiona poniżej Polityka Jakości i Środowiska:

Polityka Jakości i Środowiska

Rek-Swed Sp. z o.o. od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji rękawic i jest znanym i cenionym dostawcą na rynkach krajowych i zagranicznych. Podstawowym celem jakościowym dla Rek-Swed Sp. z o.o. jest rozpoznawanie i spełnianie oczekiwań klientów. Cel realizujemy poprzez produkcję wysokiej jakości rękawic sportowych pod znakiem lill-Sport oraz rękawic specjalistycznych pod znakiem Granqvists. Wszystko to realizowane jest przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego oddziaływania na środowisko. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów i rosnącej konkurencji deklaruję, iż będziemy realizować politykę jakości poprzez:

  • Wprowadzanie nowych wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta.
  • Utrzymanie satysfakcji klienta na jak najwyższym poziomie.
  • Rozwój organizacji pracy w naszym przedsiębiorstwie, która zapewni świadome i pełne zaangażowanie załogi oraz wykorzystanie jej możliwości.
  • Dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz zapewnienie środków niezbędnych do realizacji powyższych celów jakościowych.

Spełnianie wymagań prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością traktujemy jako priorytet. Niniejszą Politykę Jakości i Środowiska przedstawiono wszystkim pracownikom Rek-Swed Sp. z o.o. w celu jej zakomunikowania, zrozumienia i stosowania na wszystkich poziomach organizacji. Przesłanie to jest eksponowane w widocznych miejscach w naszej firmie.

General Director
Lasse Granqvists

Blękwit 1 września 2008

 

REK-SWED – PRZEDSIĘBIORSTWO ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE

 

Zrozumienie i przestrzeganie odpowiedzialności społecznej
W REK-SWED – ważne jest, aby brać odpowiedzialność za nasze czyny oraz to, żeby nasi pracownicy i Zarząd przestrzegali poniższego Kodeksu Postępowania. Wszyscy musimy działać zgodnie z prawem, etycznie i uczciwie we wszystkich sprawach i być odpowiedzialni za nasze czyny. Odnosi się to także do wszystkich naszych podwykonawców, dostawców i dystrybutorów, którzy biorą udział w produkcji i/lub sprzedaży naszych produktów i usług. Kodeks postępowania określa podstawowe wymagania dla REK-SWED  wiąże się z zaufaniem, szacunkiem i współpracą. Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych.
Każdy pracownik Rek-Swed jest osobiście odpowiedzialny za zrozumienie i postępowanie zgodnie ze wskazówkami, które są określone w niniejszym dokumencie. 

Wymogi prawne
Rek-Swed powinien działać w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, zasadami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym działa. Jeśli w danym kraju istnieją zasady lub przepisy, które naruszają normy międzynarodowe dotyczące praw człowieka, Zarząd musi podjąć decyzję czy i jak prowadzić działalność w takim kraju.

Społeczna odpowiedzialność
Pracownicy Rek-Swed powinni zawsze być dobrymi obywatelami.
Rek-Swed nie powinien wykorzystywać pracy dzieci. Zgodnie z konwencją ILO MAC nr. 138 każda osoba poniżej 15 roku życia jest dzieckiem, a zgodnie z konwencją ONZ o prawach dziecka, osoby w wieku do lat 18 powinny być chronione przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub kolidować z edukacją, bądź może być szkodliwa dla zdrowia lub rozwoju.
Rek-Swed nie powinien wykorzystywać osób uwięzionych lub zmuszanych do pracy.

Żaden pracownik nie może być dyskryminowany z powodu rasy, płci, wieku, przekonań politycznych lub religijnych czy etycznych, narodowości, przynależności, orientacji seksualnej, stanu cywilnego lub przynależności do związków zawodowych. Pracownicy mają prawo do łączenia się w związki zawodowe wedle uznania. W krajach, gdzie prawa dla związków zawodowych są ograniczone, firma powinna zapewnić sprawiedliwy proces ustalania warunków płac.

 

Środowisko naturalne

Rek-Swed powinien w swoich działaniach postępować odpowiedzialnie w długoterminowej perspektywie. Należy postępować tak, aby chronić środowisko naturalne, racjonalnie gospodarować zasobami oraz energią, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Nasze działania powinny być oparte na połączeniu tego co jest technicznie wykonalne, uzasadnione ekonomicznie i dobre ekologicznie. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za tworzenie pozytywnego środowiska pracy oraz zmniejszenie emisji i odpadów. Inwestycje i inne zmiany powinny być przemyślane i pozytywne zarówno dla środowiska wewnętrznego jak i zewnętrznego. Przy opracowywaniu nowych produktów i nowych metod produkcji aspekty środowiskowe powinny być zawsze brane pod uwagę. Również warunki środowiskowe powinny być zawsze brane pod uwagę przy zakupie towarów i usług. Otoczenie Rek-Swed powinno być traktowane z najwyższą troską o poszanowanie aspektów środowiskowych w celu wspierania i ochrony flory i fauny.

 

Działanie etyczne

Korupcja pogłębia ubóstwo społeczeństwa, podważa demokrację i ochronę praw człowieka, zniechęca do inwestycji, utrudnia dobre zarządzanie i obniża zaufanie do instytucji państwowych i gospodarki rynkowej.
Uczciwość, rzetelność i fair play są ważnymi aktywami firmy. Jest to ważne dla wszystkich osób z Rek-Swed, aby być pewnym, że reputacja firmy nie jest nadszarpnięta przez nieuczciwość, nielojalność lub korupcję. Ważne jest również, aby wewnątrz samej firmy były stworzone warunki, które pozwalają pracownikom otwarcie dyskutować o tych sprawach. Pracownicy powinni zawsze informować swojego przełożonego o otrzymanych lub oferowanych prezentach lub korzyściach. Nie jest uczciwym prosić o korzyści od jakiejkolwiek osoby lub firmy w związku z działalnością firmy. Jest też nieuczciwym zachowaniem zaoferować korzyści albo przekupstwo, w celu wywarcia wpływu na urzędników państwowych.

 

Wdrożenie i działanie

Zarząd Rek-Swed jest odpowiedzialny za informowanie pracowników o Kodeksie Postępowania oraz powinien zapewnić, aby był on zrozumiany przez pracowników, a w przypadku wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać zapytania do Zarządu. W przypadku pogwałcenia zasad Kodeksu Postępowania powinny zostać podjęte działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i zapewnienia, aby nie powtórzyła się w przyszłości. Pracownik, który poszukuje nowych rozwiązań oraz zgłasza niewłaściwe zachowania postępuje prawidłowo. Zarząd zobowiązany jest do współpracy i przejrzystego przepływu informacji w sprawach związanych z Kodeksem Postępowania ze swoimi pracownikami oraz podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami, którzy biorą udział w produkcji i/lub sprzedaży naszych produktów i usług. Informacja o kodeksie powinna być częścią szkolenia wstępnego nowych pracowników. Niniejszy kodeks powinien być udostępniony, aby każdy pracownik mógł się z nim zapoznać. Rek-Swed powinien stosować go w umowach z podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami oraz zapewnić możliwość weryfikacji i zaudytowania bez uprzedzenia, czy Kodeks Postępowania jest wdrożony w życie.

General Director

Lasse Granqvist

 

Od 2015 roku wspólnie realizujemy pewien projekt, o którym więcej można przeczytać ponizej.

Projekt badawczy pt. „Zastosowanie proekologicznych, aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem” realizowany na podstawie umowy nr PBS3/A9/33/2015 z dnia 10.04.2015 r. w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konsorcjum realizujące projekt:Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider konsorcjum) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (Partner)REK-SWED Sp. z o.o.  (Partner)F.H. JAKAR Sp. j, K. Gajda, J. Tomczyk  (Partner)
Kierownik projektu:dr inż. Emilia Irzmańska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy tel. 42 648 02 46,  e-mail: emirz@ciop.lodz.pl
Termin realizacji projektu:01.07.2015 – 30.06.2018
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie sposobu aplikacji proekologicznych aktywnych związków mineralnych w produkcji rękawic i obuwia, przeznaczonych do ochrony przed zimnem w warunkach narażenia zawodowego. W ramach niniejszego projektu zakłada się opracowanie zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych ogrzewanych rękawic i obuwia ochronnego, aktywnie reagujących na warunki środowiska pracy i tym samym dostosowujących swoje właściwości termoizolacyjne do potrzeb użytkownika w danych warunkach pracy.
Rezultaty projektu:1. Wytyczne do oceny aktywności związków mineralnych do zastosowania w środkach ochrony rąk i nóg.2. Modele elementów grzejnych, różniące się pod względem wagi i kształtu, przeznaczone do zastosowania w rozwiązaniach prototypowych rękawic i obuwia ochronnego.3. Metoda aplikacji elementów grzejnych do konstrukcji środków ochrony rąk i nóg.4. Wzornicze modele środków ochrony rąk i nóg ergonomicznie zintegrowane z elementami grzejnymi.5. Prototypowe rozwiązania ogrzewanych rękawic i obuwia zawierających proekologiczne związki mineralne.6. Zasady użytkowania rękawic i obuwia do ochrony przed zimnem wyposażonych w elementy grzejne w kierunku optymalnego wykorzystania energii cieplnej.