REK-SWED – PRZEDSIĘBIORSTWO ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE

 

Zrozumienie i przestrzeganie odpowiedzialności społecznej

W REK-SWED – ważne jest, przestrzeganie Kodeksu Postępowania przez Zarząd oraz pracowników oraz branie odpowiedzialności za swoje czyny. Należy działać zgodnie z prawem, etycznie i uczciwie we wszystkich sprawach i być odpowiedzialnym za swoje czyny. Zasady te stosowane są także wobec naszych podwykonawców, dostawców i dystrybutorów, którzy biorą udział w produkcji i/lub sprzedaży naszych produktów i usług.

Kodeks postępowania określający podstawowe wymagania dla REK-SWED  wiąże się z zaufaniem, szacunkiem i współpracą.

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych.

Każdy pracownik Rek-Swed jest osobiście odpowiedzialny za zrozumienie i postępowanie zgodnie ze wskazówkami, które są określone w niniejszym dokumencie.

 

Wymogi prawne

Rek-Swed powinien działać w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, zasadami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym działa. Jeśli w danym kraju istnieją zasady lub przepisy, które naruszają normy międzynarodowe dotyczące praw człowieka, Zarząd musi podjąć decyzję czy i jak prowadzić działalność w takim kraju.

Społeczna odpowiedzialność

Pracownicy Rek-Swed powinni zawsze być dobrymi obywatelami.
Rek-Swed nie powinien wykorzystywać pracy dzieci. Zgodnie z konwencją ILO MAC nr. 138 każda osoba poniżej 15 roku życia jest dzieckiem, a zgodnie z konwencją ONZ o prawach dziecka, osoby w wieku do lat 18 powinny być chronione przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub kolidować z edukacją, bądź może być szkodliwa dla zdrowia lub rozwoju.
Rek-Swed nie powinien wykorzystywać osób uwięzionych lub zmuszanych do pracy.

Żaden pracownik nie może być dyskryminowany z powodu rasy, płci, wieku, przekonań politycznych lub religijnych czy etycznych, narodowości, przynależności, orientacji seksualnej, stanu cywilnego lub przynależności do związków zawodowych. Pracownicy mają prawo do łączenia się w związki zawodowe wedle uznania. W krajach, gdzie prawa dla związków zawodowych są ograniczone, firma powinna zapewnić sprawiedliwy proces ustalania warunków płac.

Środowisko naturalne

Rek-Swed powinien w swoich działaniach postępować odpowiedzialnie w długoterminowej perspektywie. Należy postępować tak, aby chronić środowisko naturalne, racjonalnie gospodarować zasobami oraz energią, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Nasze działania powinny być oparte na połączeniu tego co jest technicznie wykonalne, uzasadnione ekonomicznie i dobre ekologicznie. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za tworzenie pozytywnego środowiska pracy oraz zmniejszenie emisji i odpadów. Inwestycje i inne zmiany powinny być przemyślane i pozytywne zarówno dla środowiska wewnętrznego jak i zewnętrznego. Przy opracowywaniu nowych produktów i nowych metod produkcji aspekty środowiskowe powinny być zawsze brane pod uwagę. Przy zakupie towarów i usług należy zwracać uwagę na warunki środowiskowe. Otoczenie Rek-Swed powinno być traktowane z najwyższą troską o poszanowanie aspektów środowiskowych w celu wspierania oraz ochrony flory i fauny.

Działanie etyczne

Korupcja pogłębia ubóstwo społeczeństwa, podważa demokrację i ochronę praw człowieka, zniechęca do inwestycji, utrudnia dobre zarządzanie i obniża zaufanie do instytucji państwowych i gospodarki rynkowej.
Uczciwość, rzetelność i fair play są ważnymi aktywami firmy. Jest to ważne dla wszystkich osób z Rek-Swed, aby być pewnym, że reputacja firmy nie jest nadszarpnięta przez nieuczciwość, nielojalność lub korupcję. Ważne jest również, aby wewnątrz samej firmy były stworzone warunki, które pozwalają pracownikom otwarcie dyskutować o tych sprawach. Pracownicy powinni zawsze informować swojego przełożonego o otrzymanych lub oferowanych prezentach lub korzyściach. Nie jest uczciwym prosić o korzyści od jakiejkolwiek osoby lub firmy w związku z działalnością firmy. Jest też nieuczciwym zachowaniem zaoferować korzyści albo przekupstwo, w celu wywarcia wpływu na urzędników państwowych.

Wdrożenie i działanie

Zarząd Rek-Swed jest odpowiedzialny za informowanie pracowników o Kodeksie Postępowania oraz powinien zapewnić, aby był on zrozumiany przez pracowników, a w przypadku wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać zapytania do Zarządu. W przypadku pogwałcenia zasad Kodeksu Postępowania powinny zostać podjęte działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i zapewnienia, aby nie powtórzyła się w przyszłości. Pracownik, który poszukuje nowych rozwiązań oraz zgłasza niewłaściwe zachowania postępuje prawidłowo. Zarząd zobowiązany jest do współpracy i przejrzystego przepływu informacji w sprawach związanych z Kodeksem Postępowania ze swoimi pracownikami oraz podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami, którzy biorą udział w produkcji i/lub sprzedaży naszych produktów i usług. Informacja o kodeksie powinna być częścią szkolenia wstępnego nowych pracowników. Niniejszy kodeks powinien być udostępniony, aby każdy pracownik mógł się z nim zapoznać. Rek-Swed powinien stosować go w umowach z podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami oraz zapewnić możliwość weryfikacji i zaudytowania bez uprzedzenia, czy Kodeks Postępowania jest wdrożony w życie.

General Director

Lasse Granqvist